NUMMER OPTIES ARTIEST
1
Op jiddes potje
ummer d'r neaver
2
D'r Frens mit de telelens
ummer d'r neaver
3
Sjattepoemel groovy wah
ummer d'r neaver
4
WWW.LIMBURG.ALAAF
ummer d'r neaver
5
D'r Pincode Sjlajer
ummer d'r neaver
6
Vladimir
ummer d'r neaver
7
Tita tatoeaasj (d'r Klonne tatoe)
ummer d'r neaver
8
De këëtsjer brenne en d'r mond sjiengt
ummer d'r neaver
9
D'r sjtamdusj
ummer d'r neaver
10
D'r vreijezel
ummer d'r neaver
11
D'r astronaut
ummer d'r neaver
12
D'r Verkenssjtal
ummer d'r neaver
13
D'r Elveroad
ummer d'r neaver
14
Doa jeet inne junk op ing fiets
ummer d'r neaver
15
Hinge aasjlisse
ummer d'r neaver
16
D'r Frens mit de telelens
ummer d'r neaver
17
De jode Narrekap
ummer d'r neaver
18
Thei en Marij
ummer d'r neaver
19
De keëtsjer brenne en d'r mond sjiengt
ummer d'r neaver
20
De kis
ummer d'r neaver
21
De zon die sjiengt, 't is Karnaval
ummer d'r neaver
22
Woa is mieng ballaballaballalaaika
ummer d'r neaver
23
Intro
ummer d'r neaver
24
Woa is mieng ballaballaballalaaika
ummer d'r neaver
25
D'r Vrei-jezel
ummer d'r neaver